Откази за изплащане на застраховки

Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя висококвалифицирани консултации и процесуално представителство в случай на отказ за изплащане на обезщетения по всички видове застрахователни договори. Притежаваме богат теоретичен и практически опит по застрахователни дела в областта на животозастраховането, медицинските застраховки, автомобилното и професионалното застраховане и др.

Случаите на отказ за изплащане на обезщетения не са редки. Разчита се на недостатъчна юридическа подготовка и ограничени финансови възможности на застрахованите, фактори, които действително могат да бъдат препятствие при осигуряването на навременна защита. 

Дори и да не бъдат отказани, дължимите обезщетения се редуцират на формални основания, които не могат да обосноват постановяването на отказ. Ако размерът на застраховката е значителен, препоръчителна е консултация с опитен адвокат по застрахователни дела, който ще оцени възможностите за съдебен иск.

При претенции за плащане трябва да се знае, че срокът за покриване на вредите не може да бъде по-дълъг от 15 дни от предоставяне на всички документи във връзка със събитието. Той започва да тече от уведомяването на застрахователя, а плащане може да бъде отказано само при при доказана със съдебен акт измама или съществено неизпълнение на клаузи по застрахователния договор. Неплащане на вноски по застраховката не е основание за отказ. 

Образуването на производство пред застрахователя за изплащане на щетата е необходимо условие за завеждане на съдебен иск. 

Застрахователните компании често изплащат доброволно твърде ниски обезщетения. Не трябва да се подписват споразумения за частичен или цялостен отказ от бъдещите искове, защото това би препятствало защитата на съответните права в съда. Преди сключване на споразумение за частично обезщетение отново е препоръчителна консултация с адвокат по  застрахователни дела.

Адвокат Тодор Мангъров, София отговорно ще защити правата Ви при водене на преговори и съдебни дела със застрахователи из цялата страна и Европейският съд по правата на човека в гр. Страсбург.